IV. évfolyam 2. félév – Annotáció AOK-K333

Nyomtatás
Kurzus címe: Sebészet II.
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra (1-7. és 11-15. oktatási hét, kedd 8.00-9.45), heti 1 óra (1-6. oktatási hét, csütörtök 9.00-9.45) – Kurzus kódja: AOK-K133 – Vizsgaforma: kollokvium-teszt
Gyakorlat: blokk gyakorlat: 28 óra (8-10. oktatási hét) – Kurzus kódja: AOK-K334 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Medicina Könyvkiadó
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 2. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt AOK-K331 Sebészet I. kurzus

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. A nyelőcső jó- és rosszindulatú betegségei  
2. A gyomor jó- és rosszindulatú daganatai
A gastroduodenalis fekélybetegség sebészete
 
3. A hasnyálmirigy sebészete  
4. A máj sebészete, a portalis hypertensio  
5. Az epehólyag és epeutak sebészete  
6. A lép sebészi vonatkozásai
A vastagbél jóindulatú betegségei
 
7. A vastagbél rosszindulatú betegségei  
8.   Blokk gyakorlat
9.   Blokk gyakorlat
10.   Blokk gyakorlat
11. TAVASZI SZÜNET  
12. A minimálisan invazív sebészet lehetőségei  
13. A gastrointestinalis vérzések  
14. Proctológia, az anus prae-t viselő betegek gondozása  
15. Betegbemutató és megbeszélés  

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A gyakorlatok látogatása kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: minden nap, 9-10 óra és 14-15 óra.
Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók a Coospace-en keresztül. Ezért a hallgatók minden előadásra okostelefont, tabletet vagy laptopot hozzanak magukkal. Az internet-elérés: A hallgatók mind a Baló József Oktatási Központ Kulka Frigyes termében, mind pedig az Új Klinika Tömb Láng Imre tantermében kiépített WiFi hálózatra az egyetem EDUROAM rendszerének segítségével tudnak csatlakozni, felhasználónevük és jelszavuk megadása után.
Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el.
A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.
A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a TIK komputer kabinetjében történik 2020. május 19-én, kedden 9.00 h-kor. Az elégséges szint 51-70%, közepes 71-80%, jó 81-90%, jeles 90% fölött.
A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. Javítása szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembevételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás

  • Évközi demonstrációk: nincs
  • Szemeszter végi vizsga: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Szeged, 2020. január 22.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25