IV. évfolyam 1. félév – Annotáció AOK-K331

Nyomtatás
Kurzus címe: Sebészet I.
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-K331 – Vizsgaforma: beszámoló, ötfokozatú
Gyakorlat: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-K332 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Gaál Csaba: Sebészet. 10. kiadás, Bp. Medicina Kiadó, 2016.
Ajánlott irodalom: Horváth Örs Péter, Oláh Attila: Sebészet. Bp. Medicina Kiadó, 2017.
Évfolyam/félév: IV. évfolyam. 1. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: lezárt Sebészeti klinikai alapismeretek AOK-KU141 és AOK-KU142 kurzusok.

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. Az emlő jóindulatú betegségei  
2. Az emlőrák sebészete  
3. Onkoplasztikai emlősebészet, a hasfal sebészete  
4. A mediastinum sebészete  
5. A mellkas és a tüdő sebészete  
6. A tüdőrák sebészete  
7. Érsebészet  
8. Érsebészet  
9.   Blokk gyakorlat
10.   az előadások tematikájának
11.   megfelelően
12. Érsebészet  
13. Szívsebészet  
14. Szívsebészet  
15. A gastrointestinalis vérzések  

Tantárgyi követelmény: Az előadásokon való részvétel ajánlott, a gyakorlatok látogatása kötelező. A gyakorlatokon való jelenlétet napi katalógussal ellenőrizzük. Mulasztás a Sebészeti Klinika irodájában hivatalos orvosi irattal igazolandó, közvetlenül a mulasztást követően. Fogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9.00-10.00 óráig és 14.00-15.00 óráig. Minden, a tanulmányi fegyelemmel kapcsolatos kérdésben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mérvadó. A félév elfogadásának feltétele a gyakorlatokon való 75 %-os részvétel és az előírt vizsga sikeres teljesítése.

A számonkérés módja:
A tantermi előadások végén, az elhangzott előadás anyagából a hallgatók 4 tesztkérdést vála-szolhatnak meg írásban. Azoknak a hallgatóknak, akik az előadásokon feltett összes kérdés 80 %-át sikeresen megválaszolják, jó (4), akik legalább 90 %-át sikeresen megválaszolják jeles (5) kollokviumi érdemjegyet ajánlunk fel. Ezeknek a hallgatóknak, amennyiben a megajánlott érdemjegyet elfogadják, értelem szerűen a tesztvizsgán nem kell részt venniük.

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesz vizsga, amely a TIK computer kabinetjében történik 2018. december 10-én. Az elégséges szint 61-70%, közepes 71-80%, jó 81-90%, jeles 90% fölött.
A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek szá-mát. Javítása szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint.
A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembevételével történik.

a./ Évközi demonstrációk: nincs

b./ Szemeszter végi vizsga: Beszámoló ötfokozatú (írásbeli komputer tesztvizsga ld. fent)

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a Neptun rendszeren keresztül történik.

Ezúton hívjuk fel a tisztelt hallgatóság figyelmét arra, hogy a tesztkérdések összeállítása a hivatalos Gaál Csaba: Sebészet tankönyv és az előadások anyagának fokozott figyelembe vételével történt. A hallgatók között kézen forgó nem hivatalos jegyzet a tesztvizsga sikeres teljesítéséhez nem elégséges.

Szeged, 2018. 07. 06.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár