III. évfolyam Annotáció – AOK KU141

Nyomtatás
Kurzus címe: Sebészeti klinikai alapismeretek
Kreditérték: 3 kreditpont
Előadás: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-KU141 – Vizsgaforma: kollokvium-teszt
Gyakorlat: heti 2 óra – Kurzus kódja: AOK-KU142 – Vizsgaforma: aláírással teljesítve

Kötelező irodalom: Horváth Örs-Oláh Attila: Sebészet 2017. Medicina Könyvkiadó
Ajánlott irodalom: Gaál Csaba: Sebészet
Évfolyam/félév: III. évfolyam. 2. félév
Tárgyfelvétel előfeltétele: A Tanulmányi- és vizsgaszabályzatban előírt feltételek

Tematika
(előadások és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok, szemináriumok)
hét Előadás Gyakorlat/Szeminárium
1. A sebészet története Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
2. A sebészi beteg kivizsgálása és műtéti előkészítése Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
3. Asepsis és antisepsis Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
4. A szövetszétválasztás és -egyesítés, a vérzéscsillapítás eszközei a sebészetben Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
5. A sebek típusai, a sebgyógyulás és sebkezelés Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
6. Perioperatív szövődmények Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
7. Sebészeti onkológia Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
8. A sebészi immunológia alapjai Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
9. A sebészi infekciók, korszerű antibiózis Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
10. MUNKASZÜNETI NAP  
11. TAVASZI SZÜNET  
12. Az endoszkópia szerepe a sebészetben Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés
10. MUNKASZÜNETI NAP  
15. KONZULTÁCIÓ Sebészeti betegek vizsgálata, esetmegbeszélés

Tantárgyi követelmény: Az előadások látogatása nem kötelező, de nyomatékkal ajánlott.
A gyakorlatok látogatása kötelező. A távolmaradások igazolása a mulasztást követő héten a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásának megfelelően történik a Klinika titkárságán. Fogadási idő: minden nap, 9-10 óra és 14-15 óra.
Minden előadás végén az előadás anyagából 4 kérdésből álló tesztet válaszolhatnak meg a hallgatók a Coospace-en keresztül. Ezért a hallgatók minden előadásra okostelefont, tabletet vagy laptopot hozzanak magukkal. Az internet-elérés: a hallgatók mind a Baló József Oktatási Központ Kulka Frigyes termében, mind pedig az Új Klinika Tömb Láng Imre tantermében kiépített WiFi hálózatra az egyetem EDUROAM rendszerének segítségével tudnak csatlakozni, felhasználónevük és jelszavuk megadása után. A maximálisan elérhető pontszám legalább 80 %-át teljesítő hallgatóknak jó (4), a 90%-át teljesítőknek jeles (5) jegyet ajánlunk meg kollokviumi érdemjegyként.
Ahhoz, hogy az előadások végén írt teszteket érdemben értékelni lehessen, a félév során maximálisan két teszt elmulasztása megengedhető. A mulasztást ezekben az esetekben is hivatalos orvosi igazolással kell igazolni a Sebészeti Klinika titkárságán legkésőbb a mulasztást követő egy héten belül. Az igazolt hiányzás esetén a mulasztott előadás pontjait nem számítjuk be a végső értékeléskor. Nem igazolt hiányzás esetén az elmulasztott teszt minden kérdését 0 (nulla) értéken számoljuk el.

A félévet lezáró kollokvium: írásbeli tesztvizsga, amely a TIK komputer kabinetjében történik 2020. május 18-án, hétfőn 9.00 h-kor. Az elégséges szint 51-70%, közepes 71%-tól 80%-ig, jó 81%-tól 90%-ig, jeles 91%-tól. A teszt hivatalos vizsgának minősül, meg nem írása csökkenti a félévi vizsgalehetőségek számát. A tesztvizsga javítása vagy pótlása szóbeli vizsgával történik a TVSZ előírásai szerint.

A számonkérés a hivatalos tankönyv megfelelő fejezetei és az előadáson leadott tananyag figyelembe vételével történik.

A számonkérés módja: tesztírás

  • Évközi demonstrációk: nincs
  • Szemeszter végi vizsga: kollokvium (teszt)

A vizsgára való jelentkezés, vizsgahalasztás: a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

Szeged, 2020. január 22.

Dr. Petri András Dr. Lázár György
egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi tanár
2021 February 25, Thursday @ 13:25